KONSTPICKNICK I KRONHUSET

KONSTPICKNICK 3/7 - 1/8
Scroll down for English👇
Under sommaren presenterar FLOCK & MYLLER i samarbete med Higab en utställningsserie som sträcker sig mellan den 3 juli till den 1 augusti. Vitt skilda konstnärskap och uttryckssätt förevisas i fyra separata utställningar; två samlingsutställningar och två soloutställningar.
DATUM
3 juli - 1 augusti
Stängt 17 & 18 juli
ÖPPETTIDER
Vardagar 10:00 - 18:00
Helger 10:00 - 17:00
Fri entré
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
YTA OCH AMBIENS 19 juli - 1 augusti
Deltagare:
Mats Stammarnäs
Ebba Bring
Malin Bogholt
Anna Carlsson
Stig Steiner
Breathing Society
Kroppen
Datasal
BIO:
Mats Stammarnäs
Mats Stammarnäs I sitt måleri undersöker Mats Stammarnäs hur färg och form förhåller sig till den plana ytan och hur dessa element kan leda betraktaren in i målningen. Måleriet är abstrakt och fritt från det föreställande motivet. Horisont, det vågräta och det lodräta finns alltid med i kompositionen, men målningen är fråntaget det traditionella perspektivet. Avstånd och djup gestaltas med hjälp av färgen och formen i målningen liksom ljus och mörker. Färgen är inte bara en kulör utan också en konsistens som påverkar rörelsen mot form. Mats Stammarnäs bor och verkar i Tunge och Göteborg.
Ebba Bring
Ebba Bring arbetar i gränslandet mellan måleri och objekt. Det det fysiskt fysiskt markerade och det skira lätta. Objekt övergår till måleri och möter flytande tankeverksamhet likt en väv. Tungt och svävande. Fritt och instinktivt. Ebba Bring bor och verkar i Oslo.
Malin Bogholt
Malin Bogholts skulpturala verk vill i sin abstrakta form ställa frågor kring det mänskliga görandet och varandet. Genom att vända och vrida, plocka isär och skruva ihop kan något oväntat uppstå ur det till synes obetydliga. Materialens inneboende historia, verkens inbördes relation, rummets förutsättningar och hur betraktaren rör sig i rummet blir för Bogholt en del av läsningen. Malin Bogholt bor och verkar i Göteborg.
Stig Steiner
Stig Steiners arbete har förvandlats till en blandning av målningar, skulpturer, installationer, text och tryck. Stig Steiners arbete cirkulerar ämnen kring stadsruiner/rivningsområden och via platsbeskrivningens materialitet som platsen ger och möjliggör för att utveckla det konstnärliga arbetet. Stigs intresse i detta ligger i var relationen mellan kropp och rymd börjar och det känslomässiga minnet från en ruin/plats. Han söker efter materiell kunskap och hur olika stadier av förfall kan berätta en historia. Stig Steiner bor och verkar i Göteborg.
Anna Carlsson
Anna Carlsson använder sig av stora tuschteckningar där bilderna växer fram som organiska vandringar utan direktiv. De kan liknas vid ett ylande av kraft där det givna mattas av och nya former får komma fram. Anna Carlsson bor och verkar i Göteborg.
Breathing Society
Breathing Society utgår från social interaktion och improvisation som verktyg för att gemensamt skapa musik och konst som mål och metod för terapi vilken utgår från social interaktion… Inspelningar publicerade av Breathing Society är både frukten av och verktyg för andra aktiviteter; pedagogiskt, terapeutiskt eller socialt.
Kroppen
Kroppen är ett improvisationsmusikkollektiv som är baserat i Göteborgsregionen, och som inspirerats av ett brett spektrum av elektronisk, psykedelisk och experimentell musik. Nuvarande kroppsdelar består av Isak Eldh, Jonas Stålheim, Niklas Wengström och Ricard Österstam.
Datasal
Datasals musik rör sig runt deep house, kosmische musik och tidig post-punk. Musiken är en hybrid mellan traditionella ljud från analog improvisation med bas, gitarr flöjt genom effektpedaler och musik skapad i datorn.
EXPERIENCE THE WORLD 19 juli - 1 augusti
Utställningen tar sitt avstamp ur vår upplevelse av den fysiska värld vi delar.
Konstnären går bortom intellekt och tanke för att se de gömda upplevelserna av olika verkligheter.
Vi blickar ut i samma värld och mot samma händelse och får troligtvis olika upplevelser av den världen.
Alla bilder i utställningen är en spegel de världarna som konstnären undersöker via olika tekniker
Är världen neutral och allt som sker neutralt.
Är det kanske du som skapar världen och händelserna.
Vad är sant och vad är fabricerat eller reaktivt.
Alla bilderna behandlar olika händelser eller minnen som konstnären fångat upp och tolkat.
Du är välkommen att tolka bilden och sätta en egen titel på målningarna.
Titlarna kommer sedan att publiceras under sista jubileumshelgen för GBG 400 år.
BIO:
Eva Wirén f.1963 i Örebro, Sverige. Bildkonstnär, arbetar framför allt i akryl, olja och emalj. Hon har under hela sitt liv målat och valde att flytta till Göteborg på 80-talet för att utbilda sig på KVs konstskola i Göteborg. Idag verkar hon i sin ateljé på Postgatan i Kronhuskvarteret i Göteborg, då hon inte är på KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad i Sockerbruket) och arbetar med emalj eller screentryck.
Så här beskriver Eva sitt skapande: Jag hämtar min inspiration från en tom plats långt bort i mitt inre, det undermedvetna och knappt förnimbara. Det kan vara glömda drömmar, minnen från naturen eller mötet med andra människor. Jag målar lager på lager, skrapar bort och fyller i och under arbetet kommer det fram berättelser och ibland insikter. Det som kännetecknar mina bilder är oftast färgerna och blandningen mellan de rastlösa och meditativa rörelserna som uppstår i arbetet.
〜〜〜〜〜〜〜〜
(ENG)
PICNICKING ART 3/7 - 1/8
FLOCK & MYLLER presents this summer an exhibition series that runs from 3rd July to 1st August (closed 17th and 18th July). A wide range of artistry and modes of expression are exhibited in four separate exhibitions; two group and two solo exhibitions.
PICNICKING ART is produced in collaboration with the municipal real estate company Higab.
DATES
July 3 - August 1
Closed July 17 & 18
OPENING HOURS
Weekdays 10:00 - 18:00
Weekends 10:00 - 17:00
Admission free
〜〜〜〜〜〜〜〜
19 July - 1 August Surface and Ambience
Mats Stammarnäs, Ebba Bring, Malin Bogholt, Anna Carlsson, Stig Steiner, Breathing Society, Kroppen, Datasal
19 July - 1 August Experience the World
Eva Wirén
〜〜〜〜〜〜〜〜
EXHIBITIONS & EXHIBITORS
SURFACE AND AMBIENCE 19 JULY - 1 August
Participants:
Mats Stammarnäs
Ebba Bring
Malin Bogholt
Anna Carlsson
Stig Steiner
Breathing Society
Kroppen
Datasal
BIO:
Mats Stammarnäs
In his painting, Mats Stammarnäs examines how color and shape relate to the flat surface and how these elements can lead the viewer into the painting. The painting Is abstract and free from the depicting motif. Horizon, the horizontal and the vertical are always included in the composition, but the painting is deprived of the traditional perspective. Distance and depth are shaped with the help of color and shape of the painting as well as light and dark. The color is not only a color but also a texture that affects the movement towards form. Mats Stammarnäs lives and works in Tunge and Gothenburg
Ebba Bring
Ebba Bring works in the borderland between painting and object. Solid form and sheer light. Objects transform into painting and meet fluid thought activity like a weave. Heavy floating. Free and instinctive. Ebba Bring lives and works in Oslo
Malin Bogholt
Malin Bogholts works with sculptural works in abstract form which pose questions on human actions and existence. By turning and twisting, taking apart and put together, something unexpected can emerge from seemingly insignificant. The starting point of the works is the relationship between the inbuilt stories of the material and how the work is set. This, together with how the observer moves around in the room, creates a unity. Malin Bogholt lives and works in Gothenburg.
Stig Steiner
Stig Steiners practice has transformed into a mashup of paintings, sculptures, installations, text and prints. Stig Steiner's work is circulating the topics of urban ruins/ demolition sites and via site-writing materiality that the site poses and possibilities to expand the artistic practice. Stig's interest in this lies where the relation to body and space begin and the emotional memory of ruin/site. He is looking for material knowledge and how different states of decay can tell a story. Stig Steiner lives and works in Gothenburg
Anna Carlsson
Anna Carlsson uses large ink drawings where the images emerge on the paper as organic wanderings without directives. They can be seen as a howl of power where the given fades away and new forms are allowed to emerge. Anna Carlsson lives and works in Gothenburg
Breathing Society
Breathing Society starts from social interaction and improvisation as a tool to jointly and commonly create music and art as a goal and method for therapy which starts from social interaction… Recordings published by Breathing Society are the fruit of and tools for other activities; educational, therapeutic or social.
Kroppen (The Body)
Kroppen (The Body) is an improvisational music collective based in the Gothenburg area that is inspired by a wide array of electronic, psychedelic, and experimental music. Current body parts are Isak Eldh, Jonas Stålheim, Niklas Wengström and Ricard Österstam.
Datasal (Computer Lab)
The music of orbits around deep house, kosmische music and early post-punk. The music is a hybrid between the traditional voices of analog improvisation with bass, guitar, flute through effects pedals together with music made on the computer.
EXPERIENCE THE WORLD 19 JULY - 1 August
The exhibition is based on our experience of the physical world we share.
The artist goes beyond intellect and thought to see the hidden experiences of different realities
We look out into the same world and towards the same event and probably get, if nothing else, sometimes completely different experiences of that world.
All the images in the exhibition are a mirror of the worlds that the artist investigates via different techniques.
Is the world neutral and everything that happens neutral.
Is it perhaps you who create the world and the events.
What is true and what is fabricated or reactive.
All the pictures deal with different events or memories that the artist captured and interpreted.
You are welcome to interpret the image and put your own title on the paintings.
The titles will then be published during the last anniversary weekend of GBG 400 years
BIO:
Eva Wirén b.1963 in Örebro, Sweden. Visual artist, works mainly in acrylic, oil and enamel. She has painted throughout her life and chose to move to Gothenburg in the 80s to study at KV's art school in Gothenburg. Today, she works in her studio on Postgatan in Kronhuskvarteret in Gothenburg, when she is not at KKV (Konstnärernas Kollektivverkstad i Sockerbruket) and works with enamel or screen printing.
This is how Eva describes her creation: I get my inspiration from an empty place far away in my inner, the subconscious and barely perceptible. It can be forgotten dreams, memories from nature or meeting other people. I paint layer upon layer, scrape away and fill in, and during the work, stories and sometimes insights emerge. What characterizes my pictures are usually the colors and the mixture between the restless and meditative movements that arise in the work.
UTSTÄLLANDE KONSTNÄRER
3 - 16 juli Vandring i skymningsljuset
Lisa Sellin, Erik Funck, Linea Hörnqvist Liukku, Inez Edström Thoresson, Johanna Oskarsson, Beate Persdotter Løken, Filippa Funck Österlundh, Elin Conradsson, Ekwe Nordin, Linnea Jardemark.
Vandring i skymningsljuset sker i samarbete med Nabo, med stöd av Kulturrådet
10 - 16 juli Magic Feminine Energy
Alice Hardju
19 juli - 1 augusti Yta och ambiens
Mats Stammarnäs, Ebba Bring, Malin Bogholt, Anna Carlsson, Stig Steiner, Breathing Society, Kroppen, Datasal
19 juli - 1 augusti Experience the World
Eva Wirén
〜〜〜〜〜〜〜〜