May 13, 2020 2 min read

Titel: Behind the fence

"Att vara en del av naturen eller förnimma en saknad som man knappt varseblir , en alienation från ursprunget, fågelsången, mönstren i stenen eller dofterna från fuktig jord som precis nu frilades av våren"

 

Som när himlen över New Delhi eller Shanghai klarnar och livet stannar upp.
Vi får en chans att se allt lite tydligare. 

En av de tavlor som var med i Tyskland målades när naturen fick tala.
Naturens rätt, vems grundläggande behov eller vems begär.

Tavlan och titeln fick sedan den kom tillbaka till Sverige ytterligare en betydelse. 
"Behind the fence". Stängda gränser.... konsekvens och betydelsen för oss människor och för naturen. Hjälper pandemin och den subtila saknaden av naturen att minnas vårt ursprung, våra verkliga behov.

Två månader av vila från resor och utställningar. En möjlighet att gå än mer inåt. Vila i tystnad och den inre världen får blomma ut. Att få ge plats till inspiration och låta det omätbara ropa högre. De introvertas längtan.

Våra olikheter tar oss ut på olika vägar. Ensamhet, en icke självvald isolering en känsla av förgörande. Acceptansen och vi gör oss till slut redo att ta emot något nytt. 

Mer info om tavlan:
https://evawiren.com/collections/just-returned-from-germany/products/behind-the-fence

     

 

Title: Behind the fence
"To be a part of nature or to sense a missing part that hardly indicates, an alienation from the origin, the bird song, the patterns in the stone or the scents of moist soil that were just released by spring"  

Like when the sky over New Delhi or Shanghai clears and life stops. We get a chance to see everything a little clearer.

One of the paintings that were in Germany was painted when nature was allowed to speak. The right of nature, whose basic needs or whose subtle desires for more. The artwork and the title since it came back to Sweden, have another significance. "Behind the fence". Closed borders .... consistency and significance for us humans and for nature. Do the pandemic help and the subtle lack of nature to remember our origins, our real needs. Two months of rest from trips and exhibitions. An opportunity to go even further inwards. Rest in silence and the inner world may blossom. Giving room for inspiration and letting the insatiable speak out louder. Our differences take us on different paths. Loneliness, a non-self-isolation a feeling of destruction. Acceptance and we are finally ready to receive something new.

 

 

 

 

Eva Wirén
Eva Wirén


Leave a comment

Comments will be approved before showing up.


Also in My world - in color

Målarredskap för inspirationen / Painting tools for inspiration
Målarredskap för inspirationen / Painting tools for inspiration

July 04, 2020 2 min read

Hej alla konst och målarvänner. 

Den svenska sommaren är äntligen här och de flesta av oss kommer troligen spendera vår semester i Sverige. 

Att våga möta rädslan / Dare to face the fear
Att våga möta rädslan / Dare to face the fear

June 24, 2020 4 min read

Are you a fighter
Are you a fighter

April 24, 2020 2 min read

Sign up for newsletter - Color my life